به صفحه اینستاگرام مرکز جراحی آفرینش بپیوندید

ایران/شیراز/شهرک بزین/بلوار آفرینش/نبش کوچه29علوی

پذیرش: 987136517561+

توریسم درمانی:987136517598+

ما را در صفحه اینستاگرام مجموعه آفرینش دنبال نمایید
afarinesh.dsc@

لیست انواع عمل ها

سپتوراینوپلاستی
پروتز سینه
ماموپلاستی
ماستوپکسی و پروتز
ماستوپکسی
لیفت پیشانی
بلفاروپلاستی پلک بالا
بلفاروپلاستی چهار پلک
بلفاروپلاستی لوکال
لیپوساکشن شکم و پهلو پشت
ومینوپلاستی و ساکشن پهلو و پشت
لیفت پیشانی و سپتوراینوپلاستی
فیکو یک چشم ساده
فیکو دو چشم ساده
فیکو یک چشم سخت
فیکو دو چشم سخت
ناخنک باگرافت لوکال تک چشم
ناخنک باگرافت لوکال دوچشم
دی سی ار یک چشم
دی سی ار دو چشم
کولپورافی خدامی یا خلفی (A.P.R)
واریکوسل یک طرف
واریکوسل دوطرف
هرنیا یک طرف بدون مش
هرنیا دوطرف بدون مش
کلینیک آفرینش - مرکز جراحی آفرینش
کلینیک آفرینش - مرکز جراحی آفرینش